Algemene Voorwaarden

§ 1 Softwarenetz

Softwarenetz ontwikkelt en verkoopt diverse softwareproducten - vooral ten behoeve van kantoororganisatie - aan ondernemers, zelfstandigen en particulieren.

§ 2 Geldigheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Andere contractuele voorwaarden worden nooit onderdeel van het contract, ook wanneer Softwarenetz deze niet uitdrukkelijk heeft afgewezen.
 2. De Algemene Voorwaarden, in de versie, die op het tijdstip dat het contract wordt afgesloten onder www.softwarenetz.de/agb kunnen worden opgeroepen, zijn van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

§ 3 Onderwerp van het contract

 1. Softwarenetz stelt de klant het softwareproduct tegen een eenmalige vergoeding voor permanent gebruik ter beschikking. Het gaat hierbij om gestandaardiseerde software, die niet individueel is aangepast. Softwarenetz verleent voor het bestelde product een licentienummer. Dit licentienummer wordt per e-mail verstuurd. Op bijzonder verzoek en tegen meerprijs wordt de bestelde software op een gegevensdrager verstuurd.
 2. De klant dient voor het afsluiten van het contract, binnen zijn mogelijkheden, te controleren of de bestelde software aan zijn wensen, voorstellingen en behoeften voldoet. Hij moet zich vooral aan de hand van de productinformatie op de homepage ervan overtuigen dat de door hem bestelde software met het door hem gebruikte besturingsprogramma kan worden gebruikt.
 3. Softwarenetz levert alle diensten volgens de laatste stand van de techniek.

§ 4 Gegevensbescherming

Softwarenetz neemt de bescherming van de persoonlijke gegevens van de klant zeer serieus. Softwarenetz houdt zich aan alle desbetreffende bepalingen van privacy wetgeving. Alleen de technisch noodzakelijke persoonlijke gegevens worden opgeslagen. De verzamelde gegevens worden niet verkocht of aan derden doorgegeven.

§ 5 Levering

De klant ontvangt het licentienummer na ontvangst van de betaling en in geval van bestelling van een gegevensdrager de gegevensdrager.

§ 6 Rechten van de klant aan de software

 1. De klant koopt de software om deze permanent zelf te gebruiken of in zijn bedrijf. De auteursrechten van de software blijven eigendom van Softwarenetz. Alle gegevens verwerkende apparaten waarop de programma´s geheel of gedeeltelijk, voor korte tijd of permanent worden gekopieerd, moeten zich in de ruimtes of in het bezit van de klant bevinden. Softwarenetz verleent de klant de bevoegdheden die voor het gebruiksdoeleinde vereist zijn. Softwarenetz verleent ook het recht om de bestelde programma´s op werkgeheugens en harde schijven te kopiëren. De klant mag back-ups maken.
 2. Als de software voor commerciële toepassingen wordt gekocht, geeft de licentie uitsluitend het recht voor toepassing op één werkplek. Indien de software op meerdere werkplekken zal worden gebruikt, dient het overeenkomstige aantal licenties te worden verworven.
 3. Het licentienummer mag niet worden doorgegeven, verkocht of gepubliceerd.

§ 7 Gebreken

De software voldoet aan de overeengekomen staat en hoedanigheid. De software is geschikt voor het contractueel vastgelegde gebruik, verder voor normaal gebruik en heeft de bij deze soort software gebruikelijke kwaliteit. Een functieverslechtering van de software, die het gevolg is van hardwareproblemen, randvoorwaarden, onjuist gebruik en dergelijke, geldt niet als gebrek. Een geringe kwaliteitsvermindering wordt niet gehonoreerd. De klant is zich ervan bewust dat software nooit geheel foutloos is.

§ 8 Veiligstellen van gegevens

De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig opslaan van zijn gegevens.

§ 9 Aansprakelijkheid/garantie

 1. Softwarenetz is volledig aansprakelijk ten opzichte van de klant, wanneer de klant eisen tot schadeloosstelling indient op basis van opzet of grove nalatigheid, hierin inbegrepen is ook opzet en grove nalatigheid van wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers van Softwarenetz.
 2. Bij lichte nalatigheid is Softwarenetz volledig aansprakelijk bij gevallen die de dood, lichamelijk letsel of gezondheidsproblemen tot gevolg hebben.
 3. Softwarenetz is verder slechts aansprakelijk indien Softwarenetz een belangrijke contractuele verplichting (kardinale plicht) geschonden heeft. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de te verwachten schade die onder normale omstandigheden zal ontstaan.
 4. Garantieclaims verjaren één jaar na overdracht van de software, tenzij Softwarenetz heeft gebreken opzettlijk verzwegen of de gebreken veroorzaakt, hetzij opzettelik of door grove nalatigjeid.
 5. De klant heeft geen recht op schadeloosstelling wanneer hij de software zelf heeft veranderd, tenzij deze verandering niet de oorzaak voor het gebrek was. In dit verband wijzen wij nogmaals op de plicht van de klant tot het uitvoeren van regelmatige back-ups. Voor schade ten gevolge van gegevensverlies, die bij het regelmatig opslaan van gegevens niet zou zijn opgetreden, is Softwarenetz niet aansprakelijk.
 6. De aansprakelijkheid volgens de Productaansprakelijkheidswet blijft onverlet.

§ 10 Bezondere bepaleingen voor cloud drive(1) Softwarenetz garandeert een gemiddelde bereikbaarheid van de cloud drive van 99%. Hiervan zijn uitgesloten tijden waarop de server als gevolg van onderhoud of technische- danwel andere problemen, die niet door Softwarenetz beinvloed kunnen worden (hoger geweld, schuld door derden etc), onbereikaar is.(2) Het contract voor het gebruik van de cloud drive wordt, indien niet anders overeengekomen, gesloten voor de duur van 12 maanden. Het contract eindigt automatisch indien de klant het contract niet tijdig verlengt. Softwarenetz heeft het recht de gegevens van de klant, die op de cloud drive opgeslagen zijn, na beeindiging van het contract geheel te verwijderen.(3) Softwarenetz is zonder speciale overeenkomst niet verplicht backups te maken. De klant wordt in dit verband nogmaals gewezen op zijn plicht een backup te maken volgens § 8 van de algemene voorwaarden.

§ 11 Toepasselijk recht

De partijen gaan ermee akkoord dat op dit contract Duits recht van toepassing is.

§ 12 Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen die uit de contractuele relatie tussen de klant en Softwarenetz ontstaan, is Frankfurt am Main de bevoegde rechtbank, wanneer de klant handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een overheidsorganisatie zonder rechtspersoonlijkheid is. Softwarenetz heeft tevens het recht om tegen de klant bij de voor hem geldende algemene rechtbank een procedure aan te spannen.

§ 13 Wijzigingen

Wijzigingen en uitbreidingen van het contract zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn, dat geldt ook voor het wijzigen van deze noodzaak tot schriftelijkheid. Om aan de schriftvorm te voldoen is het versturen in tekstvorm, met name door middel van fax of e-mail, voldoende.

§ 14 Salvatorische clausule

 1. Indien enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
 2. De partijen verplichten zich ertoe om de ongeldige clausules te vervangen door geldige, die de economisch gewilde het dichtst benaderen. Hetzelfde geldt wanneer in dit contract leemten zijn die aangevuld dienen te worden.